Claus Accountants Haarlem

Wetsvoorstel Autobrief II ingediend

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ter uitwerking van de zogenaamde Autobrief II ingediend. De Autobrief II is op 19 juni 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief bevat het voorgenomen beleid van het kabinet op het gebied van de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020. Het betreft niet alleen wijzigingen in de bijtellingspercentages voor privégebruik auto, maar ook voorstellen op het terrein van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). Het nu ingediende wetsvoorstel bevat slechts twee aanpassingen van de in de Autobrief II opgenomen voorstellen.

De voorgenomen kilocorrectie van 300 kilogram (correctie van de vastgestelde massa van het voertuig) voor plug-in hybride voertuigen in de MRB voor de jaren 2019 en 2020 wordt vervangen door een driekwarttarief. Tot en met 2018 geldt voor deze voertuigen een halftarief mits de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 g/km.

Het overgangsrecht voor de bijtelling voor privégebruik auto wordt vereenvoudigd. De oorspronkelijke korting op de standaardbijtelling van 25% blijft van kracht gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na deze periode van 60 maanden wordt per jaar bezien of op grond van de in dat jaar in de wet opgenomen CO2-uitstootgrenzen nog recht bestaat op een milieugerelateerde korting. Er geldt op deze vereenvoudiging een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012. Op grond van het bestaande overgangsrecht geldt de korting van 11% of 5% in beginsel voor onbeperkte tijd. Het gaat om dieselauto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 95 g/km en andere auto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 110 g/km. Zonder verdere regeling zou voor deze auto’s per 1 januari 2017 geen enkele korting meer van toepassing zijn. Voor deze auto’s geldt tot en met 31 december 2018 het huidige overgangsrecht.

Het is de bedoeling van het kabinet dat het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking treedt. Om te zorgen dat deze datum gehaald wordt, heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer gevraagd om een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel.

In grote lijnen komt het wetsvoorstel op het volgende neer.

Bijtelling privégebruik

Tarieven BPM

Tarieven MRB